PRIVAATSUSPOLIITIKA

Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.
Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.
Teie andmehaldur on Teesegud OÜ, juriidilise isiku registrikood 14454578, Harjumaa, Tallinn, Sadama tn 6, meiliaadress: info@teesegid.ee.

1. KUIDAS ME MUUTUSIME UUE SEADUSE JÕUSTUMISEL?

1.1. Alates enda tegevuse algusest oleme me hoolitsenud Teie andmete ohutuse eest, seepärast ei ole meie tegevuses kardinaalseid muutusi. Uue määruse jõustumisel pidime vaid täiendama Teie õigusi uute lisandumisega. Me peame ka edaspidi kinni kõigist järgmistest isikuandmete ohutu töötlemise põhimõtetest:
1.1.1. Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
1.1.2. Me kogume Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (otstarbe piiramise põhimõte);
1.1.3. Kindlustame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise otstarbe seisukohalt (andmete minimeerimise põhimõte);
1.1.4. Tagame, et isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata (täpsuse põhimõte);
1.1.5. Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise piirangu põhimõte);
1.1.6. Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

2. MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE EI KOGU JA EI TÖÖTLE?

2.1. Me ei kogu Teie kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ja ei säilita seda;
2.2. Me ei edasta mingeid Teie andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada Teie isikut;

3. MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE KOGUTE JA TÖÖTLETE?

3.1. Me kogume ja töötleme ainult Teie piisavaid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

3.2. Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie ostu sooritamisel:
3.2.1. Kui Te ostate meie veebipoest Teesegud.ee, kogume me Teie järgmisi isikuandmeid:

Nimi;
Perekonnanimi
Telefoninumber;
Meiliaadress;
Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress.
3.2.2. Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile.

3.3. Võite näidata ära teise isiku, kes võib võtta vastu Teie ostetud kauba, kui see isik on andnud selleks enda nõusoleku. Kui Te esitate meile kaupa vastuvõtvate kolmandate isikute andmeid, kinnitate, et Teil on nende isikute nõusolek andmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.

4. MILLISTEL EESMÄRKIDEL TE KOGUTE JA TÖÖTLETE MINU ISIKUANDMEID?


4.1. Me kogume Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

4.2. Kui Te ei esita meile oma isikuandmeid, ei saa me Teile müüa kaupa, kuna nende andmete töötlemine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti kohustavad meid Teie isikuandmeid töötlema Eesti Vabariigi õigusaktid, mis reguleerivad internetipõhiste maksete tegemist ja raamatupidamise aruannete koostamist.

4.3. Teenuste parandamise ja tegevuse analüüsimise eesmärkidel töödeldavad isikuandmed:
4.3.1. Me soovime, et meie veebipoe Teesegud.ee kasutamine oleks Teile võimalikult lihtne ja mugav, seepärast analüüsime pidevalt enda tegevust ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid:

Ostuajalugu;
Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;
Makseajalugu;
Tagasiside Teie poolt ostetud kauba kohta;
Küsitluste ajal saadud vastused;
Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud suhtlus meili teel ja telefonikõnede salvestised.
4.4. Selleks, et selgitada välja konkreetselt Teie lemmikud ja Teile aktuaalsed tooted, et saaksime esitada Teile personaalseid pakkumisi. Teie isikuandmete töötlemine automatiseeritud analüüsi teel tagab, et Teile ei pakuta mitteaktuaalseid kaupasid. Teie aja säästmiseks tehakse Teile huvi pakkuvaid kaubapakkumisi. Automatiseeritud analüüsi vahendid tuginevad Teie ostuajalool ja muul Teie poolt esitatud teabel:

Nimi
Telefoninumber;
Meiliaadress;
Kohaletoimetamise aadress;
Tarneviiside ajalugu;
Makseviiside ajalugu;
Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;
Ostuajalugu;
IP aadress;
Seadmete identifitseerimisnumbrid.
4.5. Teil on õigus igal ajal loobuda Teie isikuandmete töötlemisest üldiste ja isikustatud pakkumiste tegemiseks kauba ja meie poolt korraldatavate loteriide, kampaaniate, projektide kohta. Isikuandmete töötlemisest eelnimetatud eesmärkidel saate Te loobuda esitades meile kirjaliku loobumise taotluse meili teel info@teesegud.ee.

4.6. Usaldusväärsuse hindamise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:
4.6.1. Selleks, et kindlustada teenuste kvaliteeti ja vähendada ajakulu Teie tellimuse saamisest selle täitmiseni, töötleme me Teie isikuandmeid, mis on seotud Teie poolt esitatud tellimuste ja nende vastuvõtmisega. Juhindudes neist andmetest on arvestatav Teie reiting, mis näitab tõenäosust, et võtate enda tellimuse vastu viisil, mille valisite kauba ostmisel. Kui Te ei võta tihti enda tellimusi vastu, langeb Teie reiting ja Teilt võidakse paluda tasuda kauba eest ettemaksuna, mitte selle kättesaamisel. See reiting ei ole avalikustatav ja seda kasutatakse ainult Ettevõtte tegevuse, ohutuse, pettuste ennetuse eesmärkidel. Kui Te ei ole selle reitinguga nõus, võite esitada enda keeldumise argumendid ja nende põhjal vaatame me Teie reitingu üle.

4.7. Teie avalduste ja küsimuste analüüsimise eesmärgil töödeldavad isikuandmed:
4.7.1. Teile kvaliteetsete teenuste osutamise ja igakülgse teeninduse tagamise eesmärgil töötleme me Teie konto loomisel ja ostude tegemisel esitatud isikuandmeid, samuti töötleme me neid Teie küsimuste ja avalduste analüüsimise eesmärgil.

5. KAS MINU ISIKUANDMED ON KOGUTAVAD JA TÖÖDELDAVAD SEADUSLIKULT?

5.1. Tagame, et kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, st kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult:
5.1.1. Kui Te ostate meilt kaupa, on Teie ja meie vahel sõlmitav ostu – müügileping ja me töötleme Teie andmeid selle alusel;
5.1.2. Kui Te olete andnud enda nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks;
5.1.3. Meile õigusaktidega määratud nõuete täitmisel;
5.1.4. Volitatud riigiasutuste nõudmisel.

6. KAS VÕIN MITTE NÕUSTUDA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA JA KASUTADA IKKA TEESEGUD.EE VEEBIPOODI?

6.1. Te võite alati mitte nõustuda enda täiendavate isikuandmete töötlemisega ainult analüüsi ja turunduse eesmärkidel. Kuid ilma kohustuslike andmeteta ei ole võimalik tellimust teostada ja ostu sooritada, kuna me ei saa sellist tellimust täita.

7. KELLELE ON MINU ISIKUANDMED EDASTATAVAD?

7.1. Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele:
7.1.1. Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad Teile kaupa Teie poolt näidatud aadressidele;
7.1.2. Kauba tarnijatele, kes toimetavad kaupa Teile isiklikult;
7.1.3. Ettevõtetele, kes osutavad kõnekeskuse teenuseid;
7.1.4. Garantiiteenindust osutavatele ettevõtetele;
7.1.5. Meistriteenuseid osutavatele ettevõtetele;
7.1.6. Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele.

7.2. Lisaks esitame Teie isikuandmeid:
7.2.1. Õiguskaitseasutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele;
7.2.2. Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid.

8. KUI KAUA ON MINU ISIKUANDMED SÄILITATAVAD?

8.1. Teie isikuandmed on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

9. KUIDAS SAAN TUTVUDA MINU TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA?

9.1. Teil on õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida me töötleme. Enda isikuandmetega saate tutvuda saates meile taotluse meili teel: info@teesegud.ee.

10. KUIDAS SAAN MUUTA/TÄPSUSTADA ENDA ISIKUANDMEID?


10.1. Kui olete märganud, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mitte põhjalikud ja Te soovite neid muuta või täpsustada, siis saate seda teha saades meile taotluse meili teel: info@teesegud.ee.

11. KAS MA SAAN NÕUDA, ET MINU ISIKUANDMED KUSTUTATAKS?

11.1. Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.
11.2. Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:
11.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
11.2.2. Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;
11.2.3. Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;
11.2.4. Teie isikuandmeid kohustavad meid töötlema kohaldatavad Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid.
11.2.5. Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

11.3. Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks saate esitada saates meile taotluse meili teel: info@teesegud.ee;


12. KAS SAAN PIIRATA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUST, KUIDAS SEDA TEHA?

12.1. Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui Te olete piiranud meie õigust töödelda Teie isikuandmeid, ei tee me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid peale nende säilitamise. Isikuandmete töötlemist saate Te piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest:
12.1.1. Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemist piiratakse sellisel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni);
12.1.2. Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie isikuandmed kustutatakse;
12.1.3. Teie isikuandmed on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
12.1.4. Teie isikuandmed on töödeldavad vastu Teie tahtmist (Andmete töötlemine lõpetatakse peale seda, kui on kontrollitud, kas Teie isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üle Teie soove).

12.2. Enda isikuandmete töötlemist saate Te piirata saates meile taotluse meili teel: info@teesegud.ee;